Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

Zprávy, poznámky, události, termíny

Nisthöhle in Crottendorf

Hnízda pro chovné ptáky našich živých plotů

Živé ploty a mlází splňují pro komunity naší zemědělské krajiny množství funkcí přírodních stanovišť. Na přirozený vývoj našich krušnohorských polních, živých plotů můsíme přispívat k podporování jejich rústu na rohových polních úsecích a to především např. Omlazováním což znamená, jejích pravidelné stříhání.


Feldsperling

Navíc, budujeme krok za krokem propojení lesních stanovišť v naší zemi prostřednictvím nových výsadeb.Takto přímo podpoříme procesy osídlování a množení se stěhovavých druhů, které sledují lineární struktury, nebo je používají jako odrazový můstek. I genetická výměna v reprodukci je tímto spůsobem podporovaná. Se sezonní proměnou blížícího se období květoucí a ovocné rozmanitosti nabízí příroda, nejrůznější potravinové zdroje. Nativní stromy a křoví slouži kromě toho hlavně drobné zvěřy jako je, zajíc a lasička i malým savcům např. netopýři, myši, nebo plch, jako přirozené prostředí a útulek.


Gartenrotschwanz

Pro ptáky hnízdící ve volné a polootevřené krajinné oblasti živých plotů jsou elementární, rozmnožovací prostory tudíž nezbytné, k jejich přežití. Komplexní nabídkou sortimentu hnízd podporujeme tyto ptačí druhy. Hnízdiště a doupata ve formě starých dřevnatých porostů a mrtvého dřeva nacházejici se v blízkosti silných stromů chybí, v nově vysázených křovinách proto musí být doplněné hnízdícími boxy. Známé domorodí ptactvo, jako jsou sýkorka, vrabec domácí nebo rehek zahradní, používají tyto jeskyně pro jejích mláďata. Také plch nebo různé druhy sociálního hmyzu, přijmou poskytované hnízdící boxy, s radostí.


Hecke mit neuen Nisthöhlen

V roce 2016 jsme instalovali celkem 350 nových hnízdících budek v oblasti 16ti živých plotů. Po prvních náhodných pozorováních>bylo 50% přijato a používáno na chov a odchov mláďat. Tři hnízdící boxy v Crottendorfu byly kolonizovány plškem známím také jako sedmispáč. V roce 2017 plánujeme nasadit dalších 450 hnízdících budek v 20- ich oblastech nových porostů.

Fotografie: Archiv LPV ME / Rehek zahradní - Photo Nabu Rheinhesse-U / vrabci - Photo Niehoff / imago

Bekassine

Ochrana a udržování mokrých biotopů, luk a pastvin, z místy pro hnízdění různého ptacva, pravidelním zřezáváním a vysekáváním, křovín

V období od prosince 2016 - únor 2018, zajišťujeme ochranu kriticky ohrožených typú travních porostů přírodních biotopu v centrálním Krušnohoří a zajištění líhně v Sasku ohrožené bekasiny (sluky otavni), současně.
V pěti různých oblastech okresů Grumbach, Mildenau a Sehma planujeme cílené, odstranění vrbových keřů bříz, olší, javorů a jeřabinových porostů a tak, nepůvodní smrk ostrý, nacházející se v ekologicky cenných prostorách, ochránit před výsekem.

Zvyšující se pokrytí porostem vrbového keře a pokročilých sukcesních stadií znamená, zhoršení obytného prostoru struktur na loukách hnízdicího ptactva zejména pro v Sasku ohrožených sluk a čejky chocholaté.


geflecktes Knabenkraut

Na těchto loukách uchováváme po dobu více než 15 let ochrany- hodné, travnaté mokré, bažinaté louky a pastviny, bohaté na rozmanité druhy močálů s rakosim, ostřicemi a pramenitých potoků, pravidelním kosením horských luk a sklizně sena. Pro udržení vzácné mokřadní vegetace je vzdálenost, rozvíjejícich se dřevnatých porostú od bývalé otevřené krajiny nezbytná, pro získání biologické rozmanitosti a současný rozvoj všestranné struktury přírodních stanovišť. Jde tu o prostorovou rovnováhu mezi legitimními travinnými porosty biotopů a vrbových keřů s odhadem, jak mnoho druhů stojí za celkový ochranný účel.


artenreiches Feuchtgrünland mit Kuckuckslichtnelke und Wollgras

Odstranění dřevnatých porostů zabezpečuje lokality ohrožených druhů jako je např. jetel hořečnatý, starček vejčitý a orchideje. V oblasti přírodní památky "mokřadní Neugrumbach" se nám naskytne možnost, všimnout si výskyt vzácných druhů. Druhy motýlú jako ušní můra proutená, nebo Hydriomena ruberata, byli dookázány. Tyto podle listiny tzv. červeného seznamu německa, ohrožené a v (kat. 3) klasifikované druhy motýlů se nacházejí v chladných, vlhkých, bažinatých a vrbynami lemovaných mokřadech, saské časti středního krušnohoří. Ohrození populace můr a motýlů nelze považovat za povážlivé i když je na částech pozemků plánované vysekávání vrbových keřů.


Feuchtgebiet Neugrumbach 1955, verbuschtes Feuchtgebiet Neugrumbach 2014

Mokřad Neugrumbach 1955 porost mokřadů Neugrumbach 2014.

Srovnání pohledu ze vzduchu, ukazuje výsledky více než 70 leté pokročilé proměny. Mokré močálové louky byly nahrazené hustým vrbinatým porostem. Další šíření vrbín je třeba zastavit aby se dosáhlo udrženi druhově bohaté množství, mokrých biotopů, pro sluky a čejky chocholaté.

Blühbeginn von Lonicera nigra am Pöhlberg im Mai 2016

Výroba a využívání lesů této oblasti, činí další pokroky

K LPV "Centrální Krušnohoří" e.V. spolupracuje letos s Samenklenge Lauffenu v Bavorském státním lesnickém seskupení producentů, původních výpěstků v Bavorsku.EAB.

Rozpisy Německa na šest distribučních oblastí nálezu natívních stromů, nejsou závislé od státních hraníc. Tak se rozšiřují např. přes "východoněmecké kopce a hory"a to v částech Saska, Thürinska a Bavorska

Pro EAB, která vyrábí velice kvalitní stromové sazenice, jako materiál vhodný na účel sazení pod širým nebem, předal spolek LPV ME také semínka a mladé výhonky na vypěstování nového porostu keřů, rakytníka černého, bezu, zimolezu, agregáty, růže šípkové a hlohu v centrálním Krušnohoří.

U posledního typu, atraktivní a vzácné “Lonicera nigra” byla semena z devíti původních, divokých populací opatrně odstraněná. Cenné informace o výskytu tohoto druhu, poskytl uředník, pověřéný okresnim spolkem pro ochranú přírody pán W. Dietrich.

Vzhledem k tomu, že materiál na populaci zimolezu černého, nebyl v oblasti Saska k dispozici, je cílem rozmnožení bavorských sazenic, pomocí kontextu podpory, využití výsadby v Sasku.

Doufejme že tyto druhy dřevin budou v brzké době častěji nalezeny a tím možná nová výsadba a následné přirozené šíření v otevřených oblastech a obohacení biologické rozmanitosti našich kulturních krajin.


Lonicera nigra autochthonen Wildbeständen

Doplňuje tak dlouhodobější strategii DVL-projektu "DiverGen" pomocí soukromé oblasti s vlastnictvim dřevnatých semen keřů pro množení plantáží v Sasku. Kromě toho je cílem DVL prohloubení spolupráce mezi aktéry různých států, kteří si oblasti týkajících se výskytu akcíí se Saskem, dělí a pomáhaji podporou srovnatelné prosazování standardů § 40 (4) BNatSchG od roku 2020 pro saské UNB.

Po úspěšném nově osídlení ztraceného keře, hlohu trnitého v středních Krušných horách, v původni oblasti hornaté krajiny středního Vogtlandu od roku 2015 stoupla podpora populace ohrožené, Loniceri nigra a to znamená další malý, ale krásný úspěch společných snah o zachovani genetické rozmanitosti naši původní lesni flóry.


Text: Thomas Prantl, LPVME & René Schubert, DVL projekt "DiverGen".
Foto: Schubert době květu Lonicera nigra na Pöhlbergu květen roku 2016

Biotopgestaltungsmaßnahme

Starostlivost o stanoviště Biotopů

Projekty ze zřetelem starostlivost o biotopy a zachování rozmanitosti druhů, zahrnují také pořízení technické a technologické vybavenosti s cílem, trvale udržitelné obhospodařování tohoto přirodního bohatství a ochrany klimatu.

Im Rahmen des
Jako součást: Rozvojový program pro venkovské oblasti v Sasku 2014-2020 (PRV).
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

Tagfalterprojekt

Landcare Association "Centrální Krušnohoří" e. V. organizuje Tagfalterprojekt:(projekt Motýl) v mateřské školce "veverka" v Geyersdorfu

Kvetoucí louky saských motýlů: Pod tímto titulem realizuje Saská zemská nadace přírody a životního prostředí, Naturschutzbund (Spolek pro ochranu přírody) Sasko e. V. Senckenberg muzeum pro zoologiji v Görlitz, a sdružení krajiné údržby vzrušující zvlaštnosti projektu.
Cílem teto kampaňe je podnítit vlastníky a pronajímatele, pro starostlivost zelené plochy, jako stanoviště motýlu. Důvodem toho že populace motýlů silne poklesla v Německu a Sasku je: mnoho míst jako životní prostory, motýly upřednostnovány- louky s vysokou trávou plné květin- byly přeměněny na krátko řezané trávníky.


Tagfalterprojekt im Naturkindergarten

S aktuálními projekty je nutné vytvořit více přírodních stanovišť motýlů ve městech a vesnicích Saska. 22. června 2016 děti a učitelé obce Geyersdorf v přírodní školce "veverka" Pöhlatal mají možnost, naučit se jaká je nejlepší péče o louky, které jsou duležité pro populaci motýlů. Pravidelnym kosením se dosáhnou rozdílné stádia porostu.
Tak vytvořená drobná mozaika, vyhovuje různým požadavkům motýlů a je během jejich životního cyklu, přístupné a bezpečné, stanoviště pro motýly.


Tagfalterprojekt im Naturkindergarten

Kromě této akce organizovalo město Annaberg-Buchholz “Landcare Association "Centrální Krušnohoří" e. V. na loukách městské oblasti další takové opatření jako je odstupňované pásmové kosení, nebo takzvané ladem ležící, bylo možné dosáhnout na malé ploše různé stádia rozvíjení flory.
Rytmicky posekané malé plochy nabízí místa na snášení vajec, potravu pro housenky, skrýše pro kukly a zdroje nektaru pro sající můry. Dokonce i občané, spolky, instituce a firmy můžou, rozsáhlým pěstováním jejich půdy přispět k vytvoření více přirozených prostředí pro populaci motýlů.

10. Bergwiesen – Familienfest in Grumbach

Spolek"péče o příodu- Landcare Association "Centrální Krušnohoří" e.V. pořáda, 10. horských lučín - rodinná oslava v Grumbachu

Kde je příroda, doma

Prožívat přírodu všemi smysly je vzrušující dobrodružství! Barevné květiny, vonné byliny, vlnící se potůčky, jemný šum. Horské louky jsou živými svědky. Naše Krušnohorská kulturní krajina a místa bohaté přírodní rozmanitosti. Nabídka LPV "centrálního Krušnohoří" e. V. dosáhla zájem mnoha lidí: asi 1700 návštěvníků, proudilo na rodinnou oslavu – 10te-horské louky - v Grumbachu.


10. Bergwiesen Heuernte

Populární a vzrušující den jako: procházky po stopách, hmyzu a bylinek, s průvodci, prohlídka zvířat a slaměný skákací hrad, Kejklíři, divadelní činohry, historická sklizeň sena, staré, osvědčené a nové akce, historická módní přehlídka, hlahol lesa-konstrukční nabídky, písně v Krušnohorském nářečí demonstrace krajkářství, paličkování, broušení kosy, vázání košťat, včelí úle a sbírání medu, se teší celostátnímu uznání.


10. Bergwiesen Sense dengeln, Besen binden

Regionální rozmanitosti a speciality místních zemědělství, produkty kozí, z krav a koní, byli nabízené na přírodním trhu. Dudy ze skotské vysočiny, zakončili festival v 17 hodin. Velké poděkování všem naším návštěvníkům, kteří nám potvrdili jak je naše práce důležitá a vážená, také všem dobrovolníkům a sponzorům.

Bergwiesen Familien Fest in Grumbach

26. června 2016 Rodinný festival v Grumbachu

Všichni jsou vítáni ke dnu, plném zážitků, na horské louce!

Program:

Začátek: 10,00

od 13.00:
. Kendy Kretzschmar, Krušnohorské písně v dialektu
. broušení kosy, mohou být doneseny vlastní

od 13.30:
. Historická sklizeň sena s ženami z venkova, spolek "Ortsverein Westerzgebirge e.V.(západní Krušnohoří)

od 14.00:
. Kejklíři divadla Narrateau

15.00:
. historická módní přehlídka venkovských žen, Ortsverein Westerzgebirge e.V.

13 | 15:00:
. "Co to tam létí?" entomologický výlet

14 | 16:00:
. Komentovaná procházka po stopách bylin

od 16.00:
. Zvuky ze skotské Vysočiny

Po celý den:

Přírodní trh se specialitami,poradenství o houbách, slaměný skákací hrad,Zvířecí "show"paličkování a předení,vázání košťat,včelí úly a medomet s ochutnávkou.

vstup volný

Publikation Bauernzeitung Kreuzdorn

Projekt zabezpečuje návrat, autochtonní dřeviny řešetláku-druhu rakytníka, zpět na Pöhlberg

20. TÝDEN 2016 / zemědělské noviny, Saska

Bylo to něco jako malá senzace když před několika lety byl v krajině oblasti Vogtlandu, objeven exemplář keřového trnu, hlohu (Rhamnus carthartica), dlouhou dobu před tím, než byl, zejména u živých plotů v kulturní krajině saského, nízkého pohoří, typický druh, málo rozvětveneho keře, považován za vyhynulý."Až do nedávné doby jsem řešetlákový keř rakytníku sotva znal, "přiznává Thomas Prantl, Generální ředitel Land Stewardship asociace (LPV) Centraly Krušných hor.

Mezitím se ale, vědomosti pana Prantla ohledně rakytníku značně rozšířili.V letošním roce bude vysázeno 800 řešetlákových sazenic na okrajích rohových polí a polních živých plotů v oblastech svahů Pöhlbergu, východně od města Annaberg-Buchholz. Zde byl kdysi výskyt řešetláku potvrzen. Pravděpodobně v důsledku nedostatku světla v hustotě živých plotů byl tento druh ohrožen a zanikl, domnívá se generální ředitel LPV.
Po staletí, byly živé ploty využívány a udržovány člověkem, až během posledních let opět přes LPV a jejími členy pro přírodní rezervaci, zemědělství a obcemi, ochránit tak, nezaměnitelné kulturní prostředí. V rámci 84 projektův letech 2007-2015 bylo v keřové oblasti o rozloze celkem 41 km provedené omlazování vysekáváním, předtím ale bylo nutné, vyžádání souhlasu, majitelů pozemků, dodává, pan Prantl.

V rámci projektu zachování druhů je pro spolek LPV možné v tomto roce vysázení v oblasti čtyř živých plotů a sedm parcel s celkovým počtem 2 500 odlišných oblastnich domácích druhů, křovinatých dřevin. K tomu patří jíž jmenovaných 800 řešetlákových keřů pocházejících z nálezu ve Vogtlandu a z nich získaných 1,7 kg semen, byly vypěstované sazenice. To bylo nejen důležitým krokem pro znovu-osídlení rakytníku na Pöhlbergu, ale také jeho rozšíření a ustálení. Využití domácích dřevín je nejpozději do roku 2020 povinné pokud jde o rostliny, které mají být vysázeny ve volné přírodě. Národní asociace Německého svazu Saska pro údržbu krajiny (DVL) doplňuje a podporuje po mnoho let, vybudování struktur pro generování a množení oblastně domácího osiva a nativních dřevín a je si vědoma obtíží. Vzhledem k tomu, že sazenice, jako je například hloh, jejich množeni, si vyžaduje několik let dopředu. Za tímto účelem, musí, sazenice pěstujici školky, pracovat několik let Dopředu bez jistoty, nebo potvrzeni, jestli jsou místní orgány nebo jiné instituce vůbec schopny zajistit dostatečný odběr předem vypěstovaných rostlin.

V případě projektu LPV to nebyl problém, díky podpoře Regionálních nadací ochrany přírody a životního prostředí a skupiny Europarc e. V. zprostředkovanou dotaci skrze komcern Archer Daniels Midland Ale pan René Schubert z DVL projektu "divergentní" DiverGen”Saska, varuje: aby v roce 2020 platné zákony ve znění pozdějších předpisů mohly byt dodrženy podle zakona spravedlnosti. Zejména komunalní projektanti a stavitelé ze zřetelem na využívání autochtonních dřevin by měli myslet na dlouhodobé snění o mnohonásobném zvětšení výroby produktů. Hlavně ale: nenechat producenti samotné při možném riziku že jejích produkty nebudou na odbyt.

KB: "Projekt zabezpečuje autochtonní druh dřeviny, řešetláku nebo rakytníku, jeho návrat na Pöhlberg" zemědělské noviny, 20 týdnů 2016 S 77.

Publizitätsmitteilung Agrarunwelt

Agroenvironmentální opatření a opatření v oblasti klimatu

Tento zemědělský závod obdržel platby za ochranu klimatické politiky s cílem trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a klimatu

Jako součást rozvojového programu pro venkovské oblasti v Sasku 2014-2020 (PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

Publizitätsmitteilung Qualifizierung Naturschutz für Landnutzer

Kvalifikace pro uživatele chráněných pozemků

s cílem udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a klimatu.

Jako součást rozvojového programu pro venkovské oblasti v Sasku 2014-2020 (PRV)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

Einsatz engagierter Jugendlicher

Společně pro přírodní stanovištěa biologickou rozmanitost v Krušných horách

Úspěšné společné úsilí DVL spolku- Landesverbandes Sachsen e.V. Landscape Association Care "Centrální Krušnohoří" e.V. (LPV ME), Přírodní rezervace Krušné hory / Vogtland Europarku Německo e.V.angažováností a úsilím vlastníku a uživatelů pozemků se podařilo na stanovištích kolem Vápenic v Crottendorfu, v Pöhlberggu, Geyersdorfu a Mildenau, uskutečnit: Čtyři nově vysazené živé ploty o celkové délce 800 m a ca. 2.000 nativních keřů a dřevin, dodávaji Krušným horám jejich charakter a zákonem chráněným živočichům, domovinu. Včelám a hnízdícím ptákům, zajícům, lasičkám a plchům, poskytuje konektivita biotopů, existujících nových živých plotů, nutně potřebné: životní stanoviště, migrační koridory a ústupy.


Umweltbildungstag mit Pflanzaktion

Obzvláště potěšující je že certifikované krajinné vlastní sazenice (Program Quality"WWW - Regionální dřeviny") jako: jeřáb ptačí, řešetlák, trnka i rakytník byli použité aby, části soukromých semen přebraných z regionu, mohly být rozmnožené. Totéž bylo spolkem LPV ME v Krušných horách a Vogtlandu jako výskyt uznané a mohlo byt sklizené

Tyto výsadby jsou také součásti projektu: památkově chráněných volně žijících živočichů spolku LPV ME: Pomocí výsadby řešetláku (Rhamnus cathartica) zainteresovanou mládeží se podařilo nové osídlení tohoto druhu který byl v 90tych- letech považován na Pöhlbergu za vyhynulý. Díky, odhodlané motivované, aktivní pomocí mladé generace dobrovolníků ekologického roku (IAJ) v Marienbergu a děti z 3.ročníků základní školy Grottendorfu kteří společně s učiteli s radostí a zájmem, úspěšně absolvovali náučný kurz o pěstování rostlin, dostali se divoké keře na správné, k vysázení určené, oblastní mista.


Pflanzaktion mit Freude und Interesse

Financování těchto ochranářských projektů Saské Regionální nadace ochrany přírozeného životního prostředí přebral spolek“Archer Daniels Midland Company”(ADM) s pomocí LPV ME.
Srdečné díky všem pomocníkům podporovatelům a společníkům!
Další projekty vysazování rostlin na rok 2017 jsou plánovány. Máte-li zájem, rádi vám poskytneme informace.

Kreuzdorn Pflanzung

Sasko-příspěvek k DVL členy-Informační bulletin-květen 2015

“Regionalní koloběh, pro oblastní dřeviny se dává do pohybu“

Vytvoření stanovišť a síť biotopů, živých plotů a mlází např. na zemědělské půdě je jedním z nejpříjemnějších úkolů krajinářů. Jestliže máte přitom, ještě pocit, krajině něco vrátit, pokud se vám rovněž podaří, znovu usídlení něčeho co bylo ztraceno, tak to je určitě malá senzace.

V dubnu 2015 vysázeli pracovníci z LPV "Střední Krušnohoří" e.V. prvních 120 jedinců,v roce 1990 ztraceného druhu. “Purgier-Cross Dornes (Rhamnus cathartica)” ve dvou nově vytvořených oblastech populace v Crottendorfu a Elterleinu. Další výsadba jiných kulturních plodin je plánovaná na podzim v nádherné krajině okrajových poli kopce Pöhlbergu ve městě Annaberg-Buchholz.

Dříve jako barvivo ("Sytě zelená") rostlina, používáná na textil a malování a její plody (peckovice) mají laxativní účinky (projímadlo), je v celém Sasku v úpadku.


Kreuzdorn Etikett

U mladých, keřů jde o certifikované sazenice (jakostního programu "WWW-Regio stromy") které byli kultivováné ze semen od spolku LPV "Centrální Krušnohoří" e. V. v rámci projektu DVL"Produkce a využití vlastního domácího stromoví" oblasti Vogtlandu a v roce 2012 ziskané z autochtonního přirozeného zdroje jejich výskytu. V regionalních lesních areálech na pěstování stromových sazeníc východního krušnohoří při zkoumání srovnatelných klímatických a půdních podmínek, jako pozemek výsadby, původ, produkce a využití je jístě pochopitelné že zůstává, název: Výskyt "východoněmecké kopce a hory."v této oblasti.

Tento úspěch je skvělým příkladem principu produkce: "Z krajiny-v krajině-pro krajinu " pro propojení údržby krajiny s ochranou druhů!

Kontakt:

LPV Centrální Krušnohoří, Thomas Prantl, Tel. +49 3733/ 59677 – 0
DVL Project Office DiverGen, René Schubert, Tel. +49 3501/ 4676 523

Flyer Bergwiesenfest

28.06.2015- horské louky- rodinný Festival v Grumbachu

Všichni jsou vítáni ke dni plném zážitků na horské louce!
Programm:

- Speciálně pro děti:
Zvířecí- show-(předvádění )a slaměný skákací hrad

- Pro všechny:
Pamlsky ze spíže louky, malý přírodní trh, tradiční řemesla, bylinková zahrádka a naučná stezka,
Kendy Kretzschmar a jeho písničky v nářečí, bylinkové procházky s průvodcem po horské louce, broušení kosy z (Drebachu) vázání košťat, hudba Krušnohoří-Jörg Heinecke

- Celý den:
relaxovat a užívat si v překrásné přírodě!

Vstup volný.